Všeobecné obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.motopneu.eu je MM Moto Racing s.r.o., so sídlom Štefana Kováča 16, 023 02 Krásno nad Kysucou

IČO: 50 732 382, IČ DPH: SK2120437242

Sme platcami DPH.

Bankové spojenie:

EUR v Slovenskej republike: 2601182558/8330

CZK v Českej republike: 2701182563/2010

Iné meny a medzinárodné platby:

IBAN: SK0583300000002601182558

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Zapísaný pod spisovou vložkou 67178/L v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina.

e-mail: info@motopneu.eu


Orgán dozoru: Inšpektorát SOI, Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, https://www.soi.sk/

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom na internetovej adrese www.motopneu.eu, pričom bližšie definujú a ustanovujú práva a povinnosti predávajúceho /www.motopneu.eu/ a kupujúceho /Fyzická osoba, Právnická osoba/.

 2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúci spotrebiteľ neupravené vzťahy sa riadia podľa zákona č. 40/1964 Zb. z. Občianskeho zákonníka, zák. č. 250/2017 o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., t.j. Obchodným zákonníkom.

 3. Vymedzenie pojmov:

Predávajúci je spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene , na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar.

Kupujúci čiže spotrebiteľ je fyzická osoba (FO), ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu /www.motopneu.eu/ a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania alebo právnická osoba (PO).

E-shop – internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.motopneu.eu

Tovar – Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu: www.motopneu.eu

Objednávka – úkon Spotrebiteľa - Kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope

Cena- celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ – Kupujúci objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravného.

Dopravné- cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi - Kupujúcemu a prípadne manipuláciu s Tovarom /napr. vynáška Tovaru a pod. /

 1. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy /objednávka/ zašle kupujúci predávajúcemu prostredníctvom elektronického formulára /objednávkového/. E-shop www.motopneu.eu môže používať len osoba staršia ako 16 rokov, v prípade ak Kupujúci nemá 16 rokov, môže používať e-shop www.motopneu.eu len so súhlasom zákonného zástupcu.

2. Pri stlačení tlačidla „ DO KOŠÍKA“ pri vybranom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka Kupujúceho. Nákupný košík daného Kupujúceho je tomuto Kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

3. V náhľade nákupného košíka si Kupujúci zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

4. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

5. Objednávku Kupujúci dokončí a potvrdí objednávku stlačením tlačidla "objednávka s povinnosťou platby", s ktorým Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Predtým je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla  Prečítal(a) som si a bol(a) som oboznámený(á) s Všeobecné obchodné podmienky a beriem na vedomie Zásady ochrany osobných údajov - GDPR. Kupujúci zaškrtnutím tlačítka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov - GDPR prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

6. Odoslaním Objednávky Kupujúci zároveň potvrdzuje, že bol/a Predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach tovaru, celkovej cene, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť.

7. Uzatvorením kúpnej zmluvy /odoslaním objednávky/ vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu objednaný Tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúcemu povinnosť zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.

8. Pri objednávaní prostredníctvom elektronického formulára musí kupujúci uviesť – Meno a priezvisko kupujúceho, kompletnú dodaciu adresu pre doručenie tovaru /ulica, číslo, mesto, PSČ/, telefónne číslo osoby, ktorú bude kontaktovať kuriér, e-mailovú adresu pre zaslanie potvrdenia o prijatí objednávky a odoslaní tovaru, presný názov Tovaru, počet kusov z každej položky tovaru, spôsob úhrady za tovar /dobierka, prevod na účet/, spôsob prepravy a prevzatia tovaru /kuriér, osobný odber/.

9. Objednávka právnickej osoby musí navyše obsahovať: Názov a adresu spoločnosti, IČO a DIČ, IČ DPH, ak je platcom DPH, telefónne číslo a kontaktnú osobu, ktorá prevezme zásielku, fakturačnú adresu /ak je iná ako adresa dodacia/.

10. Predávajúci po odoslaní objednávky kupujúceho zašle potvrdzujúci e-mail kupujúcemu, v ktorom bude uvedené potvrdenie objednávky na daný tovar so všetkými náležitosťami uvedenými v bode 8 tohto článku.

11. Ak predávajúci zistí pred alebo po uzatvorení zmluvy tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu týkajúcu sa objednaného tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možnosti dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode, musí o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu. Kupujúci je v takomto prípade oprávnený svoju objednávku zrušiť, resp. Predávajúci je oprávnený odmietnuť ju. Ak Kupujúci zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP.

12. Kupujúci môže stornovať objednávku bez udania dôvodu do doby, kým predávajúci tovar odovzdá dopravcovi na prepravu /do doby expedície/ písomne formou mailovej správy alebo na telefónne číslo uvedené v kontaktoch internetového E-shopu www.motopneu.eu. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky, identifikáciu objednaného tovaru /z potvrdzujúceho mailu prijatia objednávky Predávajúceho/. V takomto prípade neúčtujeme žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. Ak Kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní od doručenia odstúpenia od objednávky a oznámenia čísla účtu, na ktorý má Predávajúci vrátiť kúpnu cenu tovaru, resp. od oznámenia spôsobu vrátenia kúpnej ceny Kupujúcemu.

 1. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na stránke ako kúpna cena tovaru. Všetky ceny na stránke www.motopneu.eu sú konečné, uvedené vrátane DPH a neobsahujú žiadne skryté poplatky. Informácia o výške ceny dopravy sa zobrazí pri vyplňovaní objednávky v elektronickom formulári /objednávkovom/ spolu s údajmi o množstve tovaru, celkovej cene objednávky, zvolenom spôsobe platby a prepravy.  Cena dopravy (vrátane ceny dobierky, ak si kúpujúci vybral možnosť platby na dobierku)  a balného, ktorú Kupujúcemu vygeneruje formulár pre odoslanie objednávky po zadaní spôsobu dopravy a platby závisí od počtu balíkov a celkovej hmotnosti zásielky podľa cenníka kuriérskej spoločnosti, ktorá zabezpečuje prepravu zásielok. Tovar, ktorý je skladom, doručujeme do 7 pracovných dní. Tovar, ktorý nie je skladom, doručujeme do 30 pracovných dní.  Zvyčajná dodacia lehota pre tovar skladom je však 2-4 pracovných dní. V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, alebo sa aktuálne na sklade nenachádza, Kupujúci bude upovedomený o tejto skutočnosti a môže sa rozhodnúť, či na tovar počká alebo objednávku stornuje. Spolu s Tovarom je kupujúcemu zasielaná faktúra /daňový doklad/, návod ako i ostatné dokumenty k tovaru v závislosti od druhu tovaru.

 2. Vzhľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaistenie bezproblémového zásobovania si Predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar Kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky alebo jedného dňa objednal tovar za celkovú hodnotu presahujúcu 600 EUR vrátane DPH až po úhrade 30 % z celkovej kúpnej ceny objednávky./záloha/ Ako náhle kupujúci uhradí túto zálohu, Predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami Kupujúceho stanovenými v objednávke.

 3. V našom E-shope sú na výber tieto možnosti platby za tovar

a) Dobierka /Kupujúci zaplatí pri prevzatí tovaru od kuriéra/

b) Platba bankovým prevodom. Tovar bude kupujúcemu odoslaný kuriérskou spoločnosťou po platbe vopred na účet spoločnosti /platobné údaje budú uvedené v potvrdzujúcom e-maili od predávajúceho ak si vybral v objednávke túto možnosť platby/.

 

 1. Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky Predávajúci účtuje prepravné náklady /dopravné/ v závislosti od cenníka kuriérskej prepravnej spoločnosti, ktoré sa zobrazí v objednávke v závislosti od hmotnosti Tovaru a celkového počtu položiek Tovaru.

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Ak kupujete tovar na firmu, právo odstúpiť bez uvedenia dôvodu a vrátiť tovar nemôžte, toto právo prislúcha len zákazníkom spotrebiteľom, t. j. fyzickým osobám nepodnikateľom.Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim momentom, keď Kupujúci alebo ním určená 3. osoba , s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa :

 1. viaceré Tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

 2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa

 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

 1. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

 1. písomne na adresu sídla Predávajúceho uvedeného v kontaktoch E-shopu www.motopneu.eu alebo

 2. e-mailom uvedeného v kontaktoch E-shopu www.motopneu.eu

  Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť telefonicky alebo zaslaním sms správy.

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané najneskôr v posledný deň lehoty zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a potom vrátiť predávajúcemu. Ustanovenie tejto časti výslovne neplatia pre PO /Právnické osoby/ a pre FO /Fyzické osoby/ podnikateľov ako aj fyzické osoby – nepodnikateľov vymedzenie v zákone č. 250/2007 Z.z.

 3. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a používaný , podľa možností v pôvodnom nepoškodenom obale s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, návodom, záručným listom. Vrátený tovar musí taktiež obsahovať v písomnej forme identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, špecifikáciu vracaného tovaru a kópiu nákupného dokladu /faktúry/.

 4. Tovar vrátený späť na dobierku, Predávajúci neprevezme. Vrátený Tovar zasielajte na adresu: MM Moto Racing s.r.o., Štefana Kováča 16, 023 02 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika.

 5. V súlade so Zákonom 102/2014 Z.z. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka

 3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze

 4. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil

 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

 6. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy

 7. predaj tovaru, ktorý môže vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

 8. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

 9. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale

 10. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 1. Po platnom odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy /objednávky/, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Platby budú Kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa.. 102/2014 § 3 ods. 1 písm. i).  Návrh žiadosti na Odstúpenie od zmluvy stiahnuť TU.

 2. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a Kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu VOP Predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 3. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu celkovú cenu zaplatenú za príslušný tovar/ cena objednávky/ vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od Kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený.

 1. NEPREVZATIE ZÁSIELKY NA DOBIERKU ALEBO KURIÉROM

 1. Tým, že Kupujúci uskutočnil objednávku prostredníctvom elektronického /objednávkového/ formulára došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. A teda Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Neprevzatím tovaru právo na vrátenie tovaru bez udania sa nedá uplatniť. Neprevzatím zásielky Kupujúci spôsobí Predávajúcemu škodu na poštovnom, preprave kuriérom od Predávajúceho ku Kupujúcemu a naspäť k Predávajúcemu, na balnom a pod. Ak Kupujúci tovar neprevezme, Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho zaplatenie preukázateľnej škody súvisiace so zaslaním a vrátením zásielky /Tovaru/.

 1. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP Predávajúceho a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od Predávajúceho. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru. Uzavretím kúpnej zmluvy /objednávky/ a prevzatím tovaru Kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

 2. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje kúpna zmluva /objednávka/ a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať Kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

 3. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru. Kupujúci je povinný oboznámiť Predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo Kupujúci vadu zistil.

 4. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie zapísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu uvedenú v kontaktoch E-shopu., spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu poslať e-mailom alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 5. Dĺžka záručnej doby pre Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi sa riadia platnými ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľov, trvá teda 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum vyznačený od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 6. Tovar zaslaný späť na dobierku Predávajúci nepreberá. Reklamovaný tovar zasielajte na adresu: MM Moto Racing s.r.o., Štefana Kováča 16, 023 02 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika.

 7. Pri reklamácii tovaru musí Kupujúci kompletne vyplniť reklamačný formulár, ktorý je prílohou reklamačného poriadku. /Reklamácie/ Reklamovaný tovar Kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť vyplnený a podpísaný reklamačný formulár (stiahnuť TU) a doklad resp. kópiu dokladu o kúpe tovaru. Odporúčame tovar poistiť. Za prípadné straty zaslaného reklamovaného tovaru Predávajúcemu či už poštou alebo prepravnou spoločnosťou Predávajúci nezodpovedá.

 8. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale, zabalený tak, aby bol spôsobilý na prepravu.

 9. Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobenou výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené

 1. prirodzeným opotrebením veci

 2. nedodržaním zásad používania /nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu/

 3. mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí

 4. neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja

 5. prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daným výrobcom

 6. prírodnými živlami

 7. prevádzkovaním v nevhodnom prostredí /mráz, teplo/ a poškodené nevhodnou obsluhou /napr. servis/

Taktiež sa záruka nevzťahuje na:

 1. tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom

  1. tovar s poškodenými záručnými blombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi

  2. na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky

  3. tovar, u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba

  4. poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou osobami inými než osobami autorizovaným výrobcom alebo dodávateľom

  5. tovar, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie

  6. tovar s vadami spôsobenými od náhodného alebo zámerného vniknutia kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob tovaru

 2. tovar, na ktorého vady bol Predávajúcim Kupujúci upovedomený resp. upozornený v čase uzatvárania zmluvy, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, a musel o nich vedieť.

 1. Reklamáciu vrátane odstránenie poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušnými ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladne kontaktovanie kupujúceho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu , SMS, resp. doporučeného listu a zároveň bude Kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

 1. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby /ďalej len „odborné posúdenie tovaru“/. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 2. Ak je Kupujúci FO podnikateľ alebo PO, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude Kupujúci - podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.

 3. Pokiaľ Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim MM Moto Racing s.r.o., Štefana Kováča 16, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 50 732 382 /www.motopneu.eu/ je Slovenská obchodná inšpekcia pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti (zoznam je dostupný na: https://www.mhsr.sk/ ).

 1. Zásady ochrany osobných údajov-GDPR

 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV-GDPR

 • Vyplnením objednávky, registráciou alebo prezeraním našej webovej stránky umožňujete spoločnosti MM Moto Racing so sídlom Štefana Kováča 16, 023 02 Krásno nad Kysucou, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina pod sp. zn. : 67178/L, IČO: 50732382 (ďalej len ako "správca" či "správca osobných údajov") využívať Vaše osobné údaje. Táto stránka má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom si u nás môžete uplatniť práva v súlade s GDPR nariadením.


 • Predajca-prevádzkovateľ internetového obchodu - správca osobných údajov uchováva informácie o Kupujúcich-dotknutých osôb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov uplatňovaného od 25. mája 2018.  Osobné údaje Kupujúcich-dotknutých osôb sú chránené pred zneužitím. Predajca - prevádzkovateľ internetového obchodu nebudú sprístupňovať tieto informácie žiadnej tretej strane, okrem prípadu zákonnej povinnosti oznámenia takýchto informácii a okrem prepravcov poverených dodávkou tovaru od predajcu, týmto budú oznámené iba také údaje, ktoré sú nevyhnutné na doručenie tovaru, a tým plnenie zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi prevádzkovateľom-predajcom a kupujúcim-dotknutou osobou. Vaše osobné údaje, ktoré spracuvávame sú : titul,meno a priezvisko, adresa bydliska alebo sídla Kupujúceho(FO, PO), resp. adresa dodania tovaru-ulica, číslo, PSČ a mesto, e-mail a telefonické spojenie, v prípade PO aj IČO a DIČ. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu-faktúry, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky alebo  plnenia zmluvy uzatvorenej na diaľku. Ďalší osobný údaj je IBAN, resp. bankové číslo účtu Kupujúceho nevyhnutný na plnenie reklamácie, prípadne vrátenia platby na základe vrátenia zakúpeného tovaru prostredníctvom e-shopu. Príjemcom osobných údajov sú účtovnícka spoločnosť (osobné údaje: Titul, Meno Priezvisko, adresa bydliska alebo sídla, IČO, DIČ) a prepravná spoločnosť (osobné údaje: Titul, Meno, Priezvisko, adresa bydliska, resp. adresa dodania tovaru, telefonické spojenie Kupujúceho, e-mail Kupujúceho). Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie nevykonávame.

  Právny základ spracúvania osobných údajov: 1. Spracúvanie osobných údajov -Titul, Meno, Priezvisko, ulica, číslo, PSČ a mesto je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Hlavne podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve (daňové a účtovné doklady) 2. Spracúvanie osobných údajov -email, telefónický kontakt je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Ďalší osobný údaj, ktorý patrí medzi osobné údaje GDPR je IP adresa. S týmto osobným údajom sa nakladá a spracuváva rovnako ako s ostatnými osobnými údajmi, avšak neprenášame ho ako údaj potrebný pre prepravnú spoločnosť alebo účtovnícku spoločnosť. (faktúry, účtovné doklady).

 • Kupujúci má právo k prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, výmaz vrátane iných zákonných práv k týmto údajom. Môže tak učiniť buď písomnou formou vo forme žiadosti na adresu prevádzkovateľa alebo kontaktovaním prevádzkovateľa na mailovej adrese info@motopneu.eu . Registrovaný zákazník - kupujúci v časti Môj účet (po nalogovaní), ktoré obsahujú GDPR nástroje, môže pomocou nich /GDPR Nástroje/ požiadať o  úpravu, prenos , obmedzenie spracovania osobných údajov, prístup k svojim osobným údajov a o výmaz svojich osobných údajov. Osobné údaje môžu byť na základe písomnej žiadosti Kupujúceho-dotknutej osoby na adresu prevádzkovateľa MM Moto Racing, s.r.o., Štefana Kováča 16, 023 02 Krásno nad Kysucou alebo e-mailom na info@motopneu.eu odstránené z databázy. V prípade, že osobné údaje sú neoprávnene spracované, má Kupujúci právo podať úradu pre dohľad návrh na začatie konania ohľadne ochrany osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.    https://dataprotection.gov.sk/uoou/      e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
 • Kúpne zmluvy/objednávky/ sú od uzavretia archivované v podobe, v ktorej boli uzatvorené. Prístup k archivovaným kúpnym zmluvám má výlučne predajca, prípadne subjekt poverený archiváciou. Vyššie uvedené dokumenty nebudú sprístupnené tretím stranám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje budeme spracúvavať len po dobu zmluvného vzťahu alebo do doby, než vyjadríte nesúhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Daňové doklady, v ktorých sú Vaše osobné údaje spracované pre tento účel budeme spracovávať podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z.z., o správe daní (daňový poriadok) po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov. Účtovné doklady a účtovné záznamy,teda údaje spracovávané na tento účel budeme spracovávať podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

  6.

  Na našej webovej stránke používame doplnok-ikonka sociálnej siete a to Facebook-poskytovateľ označeným ako f (ikona), kde sa dostante dvojitým kliknutím. Poskytovateľ tohto doplnku sociálnej siete nebude zhromaždovať Vaše osobné údaje, avšak po nalogovaní na danú sociálnu sieť cez Váš účet vedený na danej sociálnej sieti,my už nemáme vplyv na zhromaždené údaje a operácie spracovania údajov vykonávané poskytovateľom. Informácie o účelu a rozsahu osobných údajov a ich spracovaní poskytovateľom nájdete v príslušných zásadách ochrany údajov poskytovateľa a to na : Facebook Inc., 1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA

  7.

  Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.motopneu.eu, používa na tejto webovej stránke súbory "COOKIE", ktoré sú tu použité na účely merania návštevnosti webových stránok, vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach, základné funkčnosti webových stránok. Sú to malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú do Vášho zariadenia (počítač, smartfón) pri prehliadaní webových stránok. Umožňujú zapamätať si Vaše akcie a predvoľby (prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné) v priebehu určitého časového obdobia. Používajú sa na zapamätanie si nastavení používateľa a lepšie prispôsobenie webových stránok záujmom návštevníka. Môžete ich odstrániť alebo zablokovať vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmeníte, budú súbory cookie uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookie môže obmedziť funkčnosť Webstránky. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené. Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov. Cookies môžete ovládať a vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sú už uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov cookie. V takomto prípade budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré služby a funkcie. Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca. Cookies sú ukladané najviac po dobu 3 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti). Cookies pre cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi: Poskytovateľom služby Google Analytics, a reklamného systému Google AdWords prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj: Poskytovateľ služby Facebook Ads., prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. https://www.facebook.com/policies/cookies

  Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi sa dozviete:

  Google Chrome

  https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

  Microsoft Edge

   https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy


   Mozilla Firefox

   https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences


    Microsoft Internet Explorer

    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


     Opera

      https://help.opera.com/cs/latest/


      Apple Safari

      https://support.apple.com/en-gb/safari 

  Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete predovšetkým na:

 • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
 • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
 • https://www.facebook.com/policies/cookies


 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Prípadné spory medzi Predávajúcim- MM Moto Racing s.r.o. /www.motopneu.sk/ a Kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade Kupujúci môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporov odporúčame Kupujúcim využiť kontakt na nás na www.motopneu.eu pre vyriešenie vzniknutej situácie.

  Alternatívne riešenie sporu:  Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim MM Moto Racing s.r.o., Štefana Kováča 16, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 50 732 382 /www.motopneu.eu/ je Slovenská obchodná inšpekcia pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti (zoznam je dostupný na: https://www.mhsr.sk/ ).

 2. Tieto VOP /všeobecné obchodné podmienky / a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.