Zásady ochrany osobných údajov - GDPR

 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV-GDPR

 • Vyplnením objednávky, registráciou alebo prezeraním našej webovej stránky umožňujete spoločnosti MM Moto Racing so sídlom Štefana Kováča 16, 023 02 Krásno nad Kysucou, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina pod sp. zn. : 67178/L, IČO: 50732382 (ďalej len ako "správca" či "správca osobných údajov") využívať Vaše osobné údaje. Táto stránka má za úlohu Vás v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (GDPR) informovať o tom, aké informácie o vás zhromažďujeme, z akého dôvodu a akým spôsobom Vaše informácie využívame, aké sú Vaše práva ohľadom nami využívaných osobných údajov a akým spôsobom si u nás môžete uplatniť práva v súlade s GDPR nariadením.


 • Predajca-prevádzkovateľ internetového obchodu - správca osobných údajov uchováva informácie o Kupujúcich-dotknutých osôb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov uplatňovaného od 25. mája 2018.  Osobné údaje Kupujúcich-dotknutých osôb sú chránené pred zneužitím. Predajca - prevádzkovateľ internetového obchodu nebudú sprístupňovať tieto informácie žiadnej tretej strane, okrem prípadu zákonnej povinnosti oznámenia takýchto informácii a okrem prepravcov poverených dodávkou tovaru od predajcu, týmto budú oznámené iba také údaje, ktoré sú nevyhnutné na doručenie tovaru, a tým plnenie zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi prevádzkovateľom-predajcom a kupujúcim-dotknutou osobou. Vaše osobné údaje, ktoré spracuvávame sú : titul,meno a priezvisko, adresa bydliska alebo sídla Kupujúceho(FO, PO), resp. adresa dodania tovaru-ulica, číslo, PSČ a mesto, e-mail a telefonické spojenie, v prípade PO aj IČO a DIČ. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu-faktúry, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky alebo  plnenia zmluvy uzatvorenej na diaľku. Ďalší osobný údaj je IBAN, resp. bankové číslo účtu Kupujúceho nevyhnutný na plnenie reklamácie, prípadne vrátenia platby na základe vrátenia zakúpeného tovaru prostredníctvom e-shopu. Príjemcom osobných údajov sú účtovnícka spoločnosť (osobné údaje: Titul, Meno Priezvisko, adresa bydliska alebo sídla, IČO, DIČ) a prepravná spoločnosť (osobné údaje: Titul, Meno, Priezvisko, adresa bydliska, resp. adresa dodania tovaru, telefonické spojenie Kupujúceho, e-mail Kupujúceho). Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie nevykonávame.

  Právny základ spracúvania osobných údajov: 1. Spracúvanie osobných údajov -Titul, Meno, Priezvisko, ulica, číslo, PSČ a mesto je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Hlavne podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve (daňové a účtovné doklady) 2. Spracúvanie osobných údajov -email, telefónický kontakt je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Ďalší osobný údaj, ktorý patrí medzi osobné údaje GDPR je IP adresa. S týmto osobným údajom sa nakladá a spracuváva rovnako ako s ostatnými osobnými údajmi, avšak neprenášame ho ako údaj potrebný pre prepravnú spoločnosť alebo účtovnícku spoločnosť. (faktúry, účtovné doklady).

 • Kupujúci má právo k prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, výmaz vrátane iných zákonných práv k týmto údajom. Môže tak učiniť buď písomnou formou vo forme žiadosti na adresu prevádzkovateľa alebo kontaktovaním prevádzkovateľa na mailovej adrese info@motopneu.eu . Registrovaný zákazník - kupujúci v časti Môj účet (po nalogovaní), ktoré obsahujú GDPR nástroje, môže pomocou nich /GDPR Nástroje/ požiadať o  úpravu, prenos , obmedzenie spracovania osobných údajov, prístup k svojim osobným údajov a o výmaz svojich osobných údajov. Osobné údaje môžu byť na základe písomnej žiadosti Kupujúceho-dotknutej osoby na adresu prevádzkovateľa MM Moto Racing, s.r.o., Štefana Kováča 16, 023 02 Krásno nad Kysucou alebo e-mailom na info@motopneu.eu odstránené z databázy. V prípade, že osobné údaje sú neoprávnene spracované, má Kupujúci právo podať úradu pre dohľad návrh na začatie konania ohľadne ochrany osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.    https://dataprotection.gov.sk/uoou/      e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
 • Kúpne zmluvy/objednávky/ sú od uzavretia archivované v podobe, v ktorej boli uzatvorené. Prístup k archivovaným kúpnym zmluvám má výlučne predajca, prípadne subjekt poverený archiváciou. Vyššie uvedené dokumenty nebudú sprístupnené tretím stranám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje budeme spracúvavať len po dobu zmluvného vzťahu alebo do doby, než vyjadríte nesúhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Daňové doklady, v ktorých sú Vaše osobné údaje spracované pre tento účel budeme spracovávať podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z.z., o správe daní (daňový poriadok) po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov. Účtovné doklady a účtovné záznamy,teda údaje spracovávané na tento účel budeme spracovávať podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

  6.

  Na našej webovej stránke používame doplnok-ikonka sociálnej siete a to Facebook-poskytovateľ označeným ako f (ikona), kde sa dostante dvojitým kliknutím. Poskytovateľ tohto doplnku sociálnej siete nebude zhromaždovať Vaše osobné údaje, avšak po nalogovaní na danú sociálnu sieť cez Váš účet vedený na danej sociálnej sieti,my už nemáme vplyv na zhromaždené údaje a operácie spracovania údajov vykonávané poskytovateľom. Informácie o účelu a rozsahu osobných údajov a ich spracovaní poskytovateľom nájdete v príslušných zásadách ochrany údajov poskytovateľa a to na : Facebook Inc., 1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA

  7.

  Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.motopneu.eu, používa na tejto webovej stránke súbory "COOKIE", ktoré sú tu použité na účely merania návštevnosti webových stránok, vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach, základné funkčnosti webových stránok. Sú to malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú do Vášho zariadenia (počítač, smartfón) pri prehliadaní webových stránok. Umožňujú zapamätať si Vaše akcie a predvoľby (prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné) v priebehu určitého časového obdobia. Používajú sa na zapamätanie si nastavení používateľa a lepšie prispôsobenie webových stránok záujmom návštevníka. Môžete ich odstrániť alebo zablokovať vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmeníte, budú súbory cookie uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookie môže obmedziť funkčnosť Webstránky. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené. Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov. Cookies môžete ovládať a vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sú už uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov cookie. V takomto prípade budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré služby a funkcie. Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca. Cookies sú ukladané najviac po dobu 3 roky (platí pre cookies za účelom zbierania návštevnosti). Cookies pre cielenie reklamy sú ukladané po dobu 90 dní. Zhromaždené cookie súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi: Poskytovateľom služby Google Analytics, a reklamného systému Google AdWords prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať aj: Poskytovateľ služby Facebook Ads., prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. https://www.facebook.com/policies/cookies

  Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými prehliadačmi sa dozviete:

  Google Chrome

  https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en


  Microsoft Edge

  https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy


   Mozilla Firefox

   https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences


    Microsoft Internet Explorer

    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


    Opera

    https://help.opera.com/cs/latest/


    Apple Safari

    https://support.apple.com/en-gb/safari 

  Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookie nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete predovšetkým na:

 • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
 • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs
 • https://www.facebook.com/policies/cookies