Zásady ochrany osobných údajov - GDPR

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV-GDPR

 2. Využitím internetového obchodu /odoslaním objednávky/ Kupujúci-doktnutá osoba vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v databáze zákazníkov predajcu- prevádzkovateľa internetového obchodu (pre účely marketingu, prípadnej ďalšej obchodnej spolupráce alebo iných zmluvných vzťahov) a to až do doby, kedy Kupujúci-dotknutá osoba písomne doručí odvolanie súhlasu s takýmto spracovaním na adresu MM Moto Racing s.r.o., Štefana Kováča 16, 023 02 Krásno nad Kysucou alebo e-mailom na info@motopneu.eu čo môže urobiť kedykoľvek.

 3. Predajca-prevádzkovateľ internetového obchodu uchováva informácie o Kupujúcich-dotknutých osôb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov uplatňovaného od 25. mája 2018.  Osobné údaje Kupujúcich-dotknutých osôb sú chránené pred zneužitím. Predajca - prevádzkovateľ internetového obchodu nebudú sprístupňovať tieto informácie žiadnej tretej strane, okrem prípadu zákonnej povinnosti oznámenia takýchto informácii a okrem prepravcov poverených dodávkou tovaru od predajcu, týmto budú oznámené iba také údaje, ktoré sú nevyhnutné na doručenie tovaru, a tým plnenie zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi prevádzkovateľom-predajcom a kupujúcim-dotknutou osobou. Vaše osobné údaje, ktoré spracuvávame sú : titul,meno a priezvisko, adresa bydliska Kupujúceho, resp. adresa dodania tovaru-ulica, číslo, PSČ a mesto, e-mail a telefonické spojenie. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu-faktúry, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky alebo  plnenia zmluvy uzatvorenej na diaľku. Ďalší osobný údaj je IBAN, resp. bankové číslo účtu Kupujúceho nevyhnutný na plnenie reklamácie, prípadne vrátenia platby na základe vrátenia zakúpeného tovaru prostredníctvom e-shopu. Príjemcom osobných údajov sú účtovnícka spoločnosť (osobné údaje: Titul, Meno Priezvisko, adresa bydliska) a prepravná spoločnosť (osobné údaje: Titul, Meno, Priezvisko, adresa bydliska, resp. adresa dodania tovaru, telefonické spojenie Kupujúceho, e-mail Kupujúceho).

  Právny základ spracúvania osobných údajov: 1. Spracúvanie osobných údajov -Titul, Meno, Priezvisko, ulica, číslo, PSČ a mesto je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Hlavne podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve (daňové a účtovné doklady) 2. Spracúvanie osobných údajov -email, telefónický kontakt je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

 4. Kupujúci má právo k prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane iných zákonných práv k týmto údajom.  Osobné údaje môžu byť na základe písomnej žiadosti Kupujúceho-dotknutej osoby na adresu prevádzkovateľa MM Moto Racing, s.r.o., Štefana Kováča 16, 023 02 Krásno nad Kysucou alebo e-mailom na info@motopneu.eu odstránené z databázy. V prípade, že osobné údaje sú neoprávnene spracované, má Kupujúci právo podať úradu pre dohľad návrh na začatie konania ohľadne ochrany osobných údajov, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 5. Kúpne zmluvy/objednávky/ sú od uzavretia archivované v podobe, v ktorej boli uzatvorené. Prístup k archivovaným kúpnym zmluvám má výlučne predajca, prípadne subjekt poverený archiváciou. Vyššie uvedené dokumenty nebudú sprístupnené tretím stranám, s výnimkou prípadnej zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje budeme spracúvavať len po dobu zmluvného vzťahu alebo do doby, než vyjadríte nesúhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Daňové doklady, v ktorých sú Vaše osobné údaje spracované pre tento účel budeme spracovávať podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z.z., o správe daní (daňový poriadok) po dobu 10 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov. Účtovné doklady a účtovné záznamy,teda údaje spracovávané na tento účel budeme spracovávať podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

  6.

  Na našej webovej stránke používame doplnok-ikonka sociálnej siete a to Facebook-poskytovateľ označeným ako f (ikona), kde sa dostante dvojitým kliknutím. Poskytovateľ tohto doplnku sociálnej siete nebude zhromaždovať Vaše osobné údaje, avšak po nalogovaní na danú sociálnu sieť cez Váš účet vedený na danej sociálnej sieti,my už nemáme vplyv na zhromaždené údaje a operácie spracovania údajov vykonávané poskytovateľom. Informácie o účelu a rozsahu osobných údajov a ich spracovaní poskytovateľom nájdete v príslušných zásadách ochrany údajov poskytovateľa a to na : Facebook Inc., 1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA: https://www.facebook.com/privacy/explanation.